darbar hall

Morning:

3:00-3:30AM—Parkash Sri Guru Granth Sahib
4:00-5:30AM—Nitnem(Sangti Roopch)
5:30-7:00AM—Kirtan Asa Di War
7:00-7:45AM–Katha (Larivaar Guru Granth Sahib)
7:45-8:00AM—Ardas & Hukamnama
8:00-9:30AM—Sukhmani Sahib Path
10:00-12:00PM—Kirtan&DhadiVaars

Evening:

5:00-5:30 PM—Sodar Chowki
5:30-6:00 PM—Rehraas Sahib
6:00-8:00PM—Kirtan & Dhadi
8:00—Ardas ,Sukhasansewa ,SohilaSaab,Samaptiardas